Ochrana osobních údajů

ze dne 1.6.2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“ nebo „obecné nařízení o ochraně údajů“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracovávání osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Vám společnost GATE4AD s.r.o. (dále jen „GATE4AD“ nebo „správce údajů“) předkládá následující informace o zpracovávání Vašich osobních údajů při užívání webové stránky www.gate4ad.com (dále jen „Webová stránka“). 

 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce údajů

Správcem údajů je společnost GATE4AD s.r.o., se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09657584, DIČ: CZ09657584 zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 339843, kontaktní email: info@gate4ad.com,  kontaktní telefon: 603 915 664.

 

2. Účely a právní důvody zpracování

Všechny osobní údaje, které poskytnete, jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, korektně, transparentním způsobem pro níže uvedené účely a na základě těchto legitimních podmínek (právní důvod zpracování).

i. Uživatelský účet

Účel zpracování: registrace uživatelského účtu na Webových stránkách vedoucí k uzavření a plnění smlouvy v rámci objednávky.

Právní důvod zpracování: zpracování je nezbytné proto, aby mohl uživatel následně uzavřít případnou budoucí smlouvu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, IČO, DIČ, telefonní číslo, e-mail.

Důvod poskytnutí údajů: pokud společnosti GATE4AD nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být vytvořen uživatelský účet, a tedy ani uskutečněna případná budoucí objednávka služeb.

Doba zpracování: po dobu registrace uživatele na Webových stránkách.

 ii. Objednávka

Účel zpracování: zpracování Vaší objednávky a dodání objednané služby poskytovatelem.

Právní důvod zpracování: zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, včetně dodání objednané služby (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, IČO, DIČ, telefonní číslo, e-mail.

Důvod poskytnutí údajů: pokud společnosti GATE4AD nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být objednávka na základě smlouvy splněna.

Doba zpracování: po dobu trvání smlouvy, a dále 3 roky od skončení její účinnosti pro účely případných nároků vyplývajících ze smlouvy.

iii. Marketingová sdělení

Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení společnosti GATE4AD, případně jejích obchodních partnerů.

Právní základ zpracování:

a) souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) v případě, že jste se přihlásili k odběru marketingových sdělení zaškrtnutím pole „Novinky“ v rámci uživatelského účtu zřízeného na Webové stránce;

b) oprávněný zájem společnosti GATE4AD (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) v případě, že jste se stali zákazníkem společnosti GATE4AD skrze v minulosti provedenou objednávku služeb na Webových stránkách.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, e-mail.

Důvod poskytnutí údajů: pokud společnosti GATE4AD nebudou osobní údaje sděleny (bod b)), respektive nebude společnosti GATE4AD udělen souhlas (bod a)), nemohou být marketingová sdělení uživateli zasílána.

Doba zpracování: 5 let nebo do odvolání souhlasu.

Ukončit zasílání obchodních sdělení společnosti GATE4AD může uživatel v rámci svého uživatelského účtu kdykoliv, a to pomocí odškrtnutí již zaškrtnutého pole „Novinky“, které v minulosti uživatel ve svém uživatelském učtu zaškrtl, nebo prostřednictvím odkazu nacházejícím se v každém uživateli odeslaném obchodním sdělení.

iv. Kontaktní formulář

Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení žádostí návštěvníků Webových stránek.

Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu na základě oprávněného zájmu společnosti GATE4AD (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, e-mail, případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři.

Důvod poskytnutí údajů: společnost GATE4AD nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost vyřídit.

Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů a pro účely další související komunikace v dané věci.

 

3. Zdroje údajů

Správce údajů bude získávat Vaše osobní údaje přímo od Vás při užívání Webové stránky (registrací uživatelského účtu, uskutečněním objednávky či vyplněním kontaktního formuláře).

 

4. Způsoby zpracování

Při zpracování jsou používány jak automatické, tak i neautomatické nástroje a logika zpracování je striktně vázána na účely zpracování a v každém případě na způsoby a postupy, které mohou zajistit bezpečnost a důvěrnou povahu údajů.

 

5. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být pro účely uvedené shora (v čl. 2) sděleny:

  • osobám oprávněným správcem údajů ke zpracování osobních údajů (zaměstnancům a spolupracovníkům správce údajů);
  • zpracovatelům údajů ustanoveným správcem údajů (poskytovatelům počítačových, technologických a telematických služeb, poskytovatelům služeb souvisejících se správou a ukládáním daňových a účetních dokladů);
  • poskytovatelům mediálního prostoru, které si ve své objednávce pro umístění Vaší reklamy zvolíte.

Vaše údaje mohou být rovněž předávány v souladu se zákonem daňovým orgánům, policii, soudním a správním orgánům k posouzení a stíhání trestných činů, prevenci a ochraně před hrozbami namířenými proti veřejné bezpečnosti, za účelem toho, aby mohl správce údajů uplatnit, vykonat nebo obhájit jakékoli právo u soudu, jakož i z jiných důvodů souvisejících s ochranou práv a svobod jiných osob.

 

6. Předávání údajů mimo EU/EHP

Vaše osobní údaje mohou být předávány do zemí mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), které poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů stanovenou v příslušných rozhodnutích Evropské komise (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

Vaše osobní údaje budou předány do zemí, které nenáležejí k EU/EHP a nezajišťují odpovídající úroveň ochrany pouze po uzavření specifických smluv mezi správcem a příjemcem údajů, které obsahují zabezpečovací doložky a náležité záruky ochrany Vašich osobních údajů, tzv. „standardní smluvní doložky“, jež jsou rovněž schváleny Evropskou komisí, nebo jestliže je takové předání nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a správcem údajů, nebo pro vyřizování Vašich žádostí.

 

7. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů, tzn. Vy, můžete vykonávat v souvislosti se zpracováním údajů uvedeným v tomto oznámení práva stanovená příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, mj.

  • právo na obdržení potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud ano, na přístup k těmto údajům a k souvisejícím informacím (zejména o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž údaje jsou nebo budou předávány, o době uchovávání údajů nebo o kritériu pro její stanovení, o právu opravit nebo vymazat údaje nebo omezit nebo vznést námitku proti jejich zpracování, o právu podat stížnost u dozorového orgánu, o původu údajů, o možné existenci automatického rozhodovacího procesu, včetně profilování - v takovém případě lze vykonat právo na získání důležitých informací o používaném způsobu, významu a očekávaných následcích takového zpracovávání pro subjekt údajů – a o odpovídajících zabezpečeních v případě předávání údajů mimo EU/EHP), jakož i na obdržení kopie takových osobních údajů, pokud to není na újmu práv a svobod jiných osob (právo přístupu);
  • právo na opravu svých osobních údajů, tj. na provedení opravy, změny nebo aktualizace údajů, které jsou nesprávné nebo již nejsou aktuální, a na doplnění neúplných osobních údajů, mj. pomocí dodatečného prohlášení (právo na opravu);
  • právo požádat o výmaz osobních údajů, zejména tehdy, když (i) nejsou nadále zapotřebí pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány nebo když (ii) jsou zpracovávány protiprávně nebo (iii) musí být vymazány, aby bylo možno splnit právní povinnost, nebo konečně tehdy, když (iv) jste vznesli námitku proti jejich zpracovávání (viz níže „právo vznést námitku“) a neexistuje žádný převažující oprávněný důvod umožňující správci, aby je v každém případě nadále zpracovával (právo být zapomenut). Takový výmaz nelze provést zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné ke splnění právní povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu jakéhokoli právního nároku u soudu;
  • právo na omezení zpracovávání svých osobních údajů, což znamená, že správce údajů si sice ponechá tyto údaje, ale nebude je moci užívat. Toto právo lze vykonat zejména pouze tehdy, (i) když subjekt údajů popírá jejich přesnost, a to po dobu potřebnou pro správce k ověření přesnosti údajů, nebo (ii) v případě protiprávního zpracovávání údajů, kdy je namísto výmazu požadováno omezení jejich užívání, nebo (iii) tehdy, když správce údajů již nepotřebuje zpracovávat takové osobní údaje, ale subjekt údajů je potřebuje k určení, vykonání nebo obhajobě práva u soudu, nebo (iv) když jste vznesli námitku proti jejich zpracování (viz níže „právo vznést námitku“), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů (právo na omezení zpracování);
  • právo obdržet od správce údajů Vaše osobní údaje zpracovávané s Vaším souhlasem, ve standardním formátu, a nechat je předat přímo Vámi určené třetí osobě, pokud je to technicky proveditelné (právo na přenositelnost údajů);
  • právo vznést v případě porušení pravidel pro ochranu údajů námitku u dozorového orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) v souladu s postupy a pokyny uvedenými na oficiálních webových stránkách Úřadu: https://www.uoou.cz/stiznost.asp#obalhlava) (právo vznést námitku).

Kromě toho máte jako subjekt údajů také:

  • právo vznést námitku kdykoli z důvodů Vaší konkrétní situace proti zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě správce údajů osobní údaje nadále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody ke zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků u soudu.

Za účelem výkonu těchto práv můžete kdykoli písemně kontaktovat správce údajů na adrese společnosti GATE4AD s.r.o., nebo e-mailem na adresu Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1.

 

8. Změny tohoto oznámení

Neustálý rozvoj naší činnosti může mít za následek změny v povaze výše uvedeného zpracovávání Vašich osobních údajů. Z tohoto důvodu může být toto oznámení v průběhu času měněno a doplňováno, což může být rovněž nezbytné s ohledem na novou legislativu o ochraně osobních údajů.

V případě významných změn Vás na ně příslušným způsobem upozorníme.