Všeobecné obchodní podmínky

užívání služeb společnosti GATE4AD s.r.o. prostřednictvím stránek (URL) www.gate4ad.com

Provozovatelem webu a platformy www.gate4ad.com je společnost GATE4AD s.r.o., se sídlem Jindřišská 16/937, 110 00 Praha 1, IČO: 096 57 584, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 339843, kontaktní e-mail: info@gate4ad.com, kontaktní telefon: 773 857 224.

Verze platná od 1.6.2021

1. Základní ustanovení

1.1. Podmínky obsahují úpravu základních práv a povinnosti Poskytovatele, Návštěvníků a Uživatelů (jak jsou pojmy definovány níže). Nedílnou součástí Podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies.

1.2. Poskytovatel je provozovatelem nákupní reklamní platformy GATE4AD.COM – prvního evropského elektronického systému pro nákup reklamního prostoru na všech médiích The #1 European Media Sales Platform, jejímž prostřednictvím Poskytovatel (jak je pojem definován níže) (i) nabízí prodej reklamního prostoru v televizních, rozhlasových, digitálních, tiskových, venkovních a dalších reklamních médiích Partnerů (jak je pojem definován níže), a to nejen v České republice, ale i jiných evropských zemích; a (ii) poskytuje další související služby Uživatelům (jak je pojem definován níže) dle aktuální nabídky služeb Poskytovatele na Portálu (jak jsou pojmy definovány níže).

1.3. Aktuální znění Podmínek je neomezeně přístupné na internetové adrese (URL) www.gate4ad.com.

1.4. Podmínky upravují práva a povinnosti Návštěvníků a Uživatelů (jak jsou pojmy definovány níže) v souvislosti s provozováním Portálu a využíváním Služeb Poskytovatele (jak jsou pojmy definovány níže), jakož i další související právní vztahy.

1.5. Záležitosti neupravené v Podmínkách, pokud si je smluvní strany nedohodly zvlášť jinak, se řídí Občanským zákoníkem (jak je pojem definován níže) a ostatními ustanoveními obecně závazných právních předpisů. V případě rozporu mezi dílčí dohodou Poskytovatele a Uživatele (jak jsou pojmy definovány níže) a ustanoveními Podmínek, má přednost tato dílčí dohoda, pokud byla uzavřena písemně nebo prostřednictvím Portálu (jak je pojem definován níže).

1.6. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

1.6.1. „Autorský zákon” znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

1.6.2. „Kodex“ znamená Kodex reklamy vydaný Radou pro reklamu ve shodě s článkem III. stanov Rady pro reklamu (vše dostupné na www.rpr.cz);

1.6.3. „Návštěvník” je každá fyzická či právnická osoba, která vstoupí na Portál;

1.6.4. „Občanský zákoník” znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

1.6.5. „Objednávkou“ se rozumí specifikovaná poptávka Uživatele za účelem objednání Služby. Uživatel Objednávku vytváří v rámci Portálu ve svém Uživatelském účtu;

1.6.6. „Partnerem“ se rozumí obchodní partner Poskytovatele, který na základě smlouvy uzavřené mezi ním a Poskytovatelem umožňuje Poskytovateli svým vlastním jménem a na svůj vlastní účet poskytovat Služby Uživatelům;

1.6.7. „Podmínky” znamenají nedílný a závazný soubor těchto Všeobecných obchodních podmínek, Zásad ochrany osobních údajů a Zásad používání cookies;

1.6.8. „Portál” znamená nákupní reklamní platformu provozovanou Poskytovatelem na webových stránkách umístěných na adrese (URL) www.gate4ad.com;

1.6.9. „Poskytovatel” znamená Poskytovatele Služeb na Portálu, kterým je společnost GATE4AD s.r.o., se sídlem Jindřišská 16/937, 110 00 Praha 1, IČO: 096 57 584, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 339843, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;

1.6.10. „Službou“ se rozumí služba nebo soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem na základě Objednávky Uživatele uskutečněné prostřednictvím Portálu, spočívající v prodeji reklamního prostoru v televizních, rozhlasových, digitálních, tiskových, venkovních a dalších reklamních médiích Partnerů, a to nejen v České republice, ale i jiných evropských zemích, a případně v poskytování dalších souvisejících služeb dle aktuální nabídky služeb Poskytovatele na Portálu.

1.6.11. „Smlouva o poskytování reklamních služeb” znamená smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem založený okamžikem potvrzení Objednávky Poskytovatelem.

1.6.12. „Uživatelem“ se rozumí Návštěvník, který si vytvořil registrací na Portálu svůj Uživatelský účet.

1.6.13. „Uživatelský účet“ znamená zákaznický účet Uživatele vytvořený na Portálu, jehož prostřednictvím může Uživatel mimo jiné činit Objednávku Služeb a sledovat stav či jiné parametry svých Objednávek.

1.6.14. „Všeobecné obchodní podmínky“ znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky, které spolu se Zásadami ochrany osobních údajů a Zásadami používání cookies tvoří Podmínky;

1.6.15. „Zákon o ochraně spotřebitele“ znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;

1.6.16. „Zákon o regulaci reklamy“ znamená zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

2. Obecná ujednání o užití Portálu

2.1. Vstupem na Portál nebo jakýmkoliv jiným užitím Portálu se stáváte Návštěvníkem. Návštěvník je povinen seznámit se s Podmínkami.

2.2. Vstupem na Portál a jakýmkoli užitím Portálu souhlasíte jakožto Návštěvník s Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně veškerých pravidel a dalších podmínek, na které tyto Podmínky odkazují. Nesouhlasí-li Návštěvník s Podmínkami, není oprávněn užívat Portál.

2.3. Poskytovatel je vlastníkem Portálu. Portál je autorským dílem i databází ve smyslu Autorského zákona. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu a jeho obsahu, případně je jinak oprávněn k jeho užití.

2.4. Obsah Portálu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem písemně souhlas.

2.5. Použití Portálu je bezplatné. Návštěvník však nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (náklady na internetové připojení aj.).

2.6. Poskytovatel na Portálu zpřístupňuje Návštěvníkům nabídku Služeb. Ceny uvedené v rámci nabídky Služeb nejsou právně závazné a mohou se až do potvrzení Objednávky měnit.

2.7. Na základě zveřejněné nabídky Služeb na Portálu nevzniká Návštěvníkovi jakýkoli nárok na uzavření Smlouvy o poskytování reklamních služeb či na jiná plnění. Návštěvník bere na vědomí, že údaje uvedené na Portálu mají pouze informativní charakter.

2.8. Nákup Služby mohou provést a využívat ji pouze Uživatelé na základě potvrzené Objednávky a po splnění podmínek uvedených v čl. 3 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3. Uživatelský účet a Objednávka

3.1. Návštěvník, který si přeje koupit Službu nabízenou Poskytovatelem, je povinen se registrovat na Portálu, čímž zřídí Uživatelský účet. Uživatel je oprávněn svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit.

3.2. Návštěvník je povinen poskytnout Poskytovateli v rámci procesu registrace Uživatelského účtu veškeré údaje, které jsou Poskytovatelem za tímto účelem požadovány, a dále se zavazuje zajistit, že tyto údaje, jakož i jakékoliv jiné informace poskytnuté Poskytovateli, jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální. V případě jakékoliv budoucí změny poskytnutých údajů je Uživatel povinen o tomto Poskytovatele bezprostředně informovat. V rámci dokončení procesu registrace, jakož i vytvoření jakékoliv dílčí Objednávky, může být Poskytovatelem požadována verifikace totožnosti Uživatele prostřednictvím jeho telefonního čísla.

3.3. Pro vytvoření Objednávky v Uživatelském účtu je Uživatel povinen specifikovat parametry požadované Služby dle zobrazeného formuláře, tj. zpravidla zejména zemi, ve které poskytnutí Služby požaduje, požadovaný typ média, prostřednictvím něhož bude Služba poskytována, délku poskytování Služeb, cílovou skupinu, jakož i další parametry poptávané Služby. Součástí specifikace je i popis grafických podkladů, jsou-li pro poskytnutí Služby nezbytné.

3.4. Poskytovatel je oprávněn vyhradit poskytování určitého typu Služeb nebo určité kombinace Služeb pro vybrané skupiny Uživatelů v závislosti na aktuální nabídce služeb Poskytovatele.

3.5. Po dokončení specifikace parametrů poptávané Služby má Uživatel možnost zadané parametry své Objednávky zkontrolovat a případně je změnit (upravit Objednávku); po dokončení specifikace Objednávky se Uživateli též zobrazí konečná cena za objednávanou Službu. Následně Objednávku Uživatel potvrdí prostřednictvím tlačítka „Závazně objednat“, případně jiným tlačítkem či odkazem s obdobným významem (dojde-li v budoucnu k editaci Portálu), čímž tuto Objednávku odešle Poskytovateli.

3.6. Odesláním Objednávky Uživatel u Poskytovatele závazně a neodvolatelně objednává specifikovanou Službu a vyjadřuje svůj souhlas s úhradou uvedené ceny Služby, která je uvedena vzhledem ke zvoleným parametrům.

3.7. Poskytovatel potvrdí obdržení Objednávky Uživateli neprodleně poté, co ji obdrží, a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou Uživatel uvedl v rámci svého Uživatelského účtu nebo v Objednávce. Potvrzení obdržení Objednávky není akceptací Objednávky Poskytovatelem.

3.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo obdrženou Objednávku Uživatele neakceptovat, a to i bez udání důvodu, a dále zejména z důvodu, že objednaná Služba je aktuálně za daných podmínek u příslušného Partnera či všech Partnerů nedostupná nebo je-li Uživatel osobou, která dříve podstatným způsobem porušila Smlouvu o poskytování reklamních služeb, jinou smlouvu s Poskytovatelem či Partnery či tyto Všeobecné obchodní podmínky anebo osobou, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Poskytovateli či některému z Partnerů. Důvodem pro neakceptaci Objednávky Uživatele mohou být i jiné oprávněné zájmy Poskytovatele či Partnera. O nepřijetí Objednávky Poskytovatel Uživatele bez zbytečného odkladu e-mailem, prostřednictvím jeho Uživatelského účtu či jinak informuje, přičemž je-li možné důvod pro nepřijetí Objednávky zhojit, sdělí Uživateli postup pro toto zhojení.

3.9. Poskytovatel může za účelem akceptace Objednávky žádat od Uživatele dodatečnou specifikaci poptávané Služby.

4. Smlouva o poskytování reklamních služeb

4.1. Smlouva o poskytování reklamních služeb, případně jiná smlouva jejímž předmětem je objednaná Služba, je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena v okamžiku, kdy je Uživateli doručeno potvrzení akceptace Objednávky Poskytovatelem (k akceptaci může dojít e-mailem, případně prostřednictvím Portálu v Uživatelském účtu). Tím vznikne Poskytovateli povinnost obstarat objednanou Službu v souladu se Smlouvou o poskytování reklamních služeb, případně jinou smlouvou jejímž předmětem je objednaná Služba, a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a Uživateli vznikne povinnost zaplatit cenu této Služby a poskytnout veškeré podklady pro její realizaci, rovněž v souladu s příslušnou smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.Poskytovatel a Uživatel prohlašují, že při uzavírání Smlouvy o poskytování reklamních služeb jednají v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu svého povolání, a tedy že jsou podnikateli dle Občanského zákoníku.

4.2. Po akceptaci Objednávky Poskytovatelem je Uživatel povinen do 48 hodin uhradit cenu Služby v plné výši, přičemž tak může učinit v závislosti na výši prováděné platby prostřednictvím (i) online platby provedené přes platební bránou na bankovní účet Poskytovatele v platební bráně uvedený, nebo (ii) elektronickým převodem finančních prostředků na základě pro forma faktury, kterou za tímto účelem od Poskytovatele obdrží prostřednictvím e-mailu po odeslání Objednávky, na bankovní účet Poskytovatele uvedený ve faktuře. Poskytovatel si vyhrazuje právo kteroukoliv z uvedených platebních metod v případě potřeby znepřístupnit. Řádné a včasné uhrazení ceny Služby v plné výši je odkládací podmínkou pro poskytnutí Objednané Služby, respektive pro jakékoliv jiné plnění ze strany Poskytovatele (dále jen „ Odkládací podmínka“).

4.3. Pro případ, že Uživatel nesplní Odkládací podmínku řádně a včas, dohodli se Poskytovatel a Uživatel na ukončení uzavřené Smlouvy o poskytování reklamních služeb, případně jiné smlouvy, jejíž byla Odkládací podmínka součástí, a na zániku všech závazků z příslušné smlouvy, a to k okamžiku uplynutí lhůty pro splnění Odkládací podmínky. Ukončením příslušné smlouvy a zánikem závazků z ní však není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu újmy v plné výši, pokud mu v této souvislosti újma vznikne.

4.4. Po uhrazení ceny Služby je Uživatel vyzván k vložení/nahrání grafických či audiovizuálních podkladů pro objednanou reklamu do Platformy, odpovídajících parametrům Služby dle Objednávky. Uživatel je povinen podklady do Platformy nahrát/vložit v souladu s obdrženými pokyny řádně, včas, v potřebném rozsahu a v přiměřené kvalitě a požadovaném formátu pro možné realizování Služby a v souladu s požadavky dle čl. 5 těchto Všeobecných obchodních podmínek níže. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že neposkytne-li příslušné podklady plně v souladu s požadavky dle předchozí věty (či kterýmkoliv jedním z nich), Služba mu nemusí být poskytnuta se sjednanými paramtery, za sjednanou cenu, případně mu nemusí být poskytnuta vůbec, přičemž pro takový případ se Uživatel a Poskytovatel domluvili, že Uživatel nemá právo na vrácení zaplacené ceny neposkytnuté Služby a Poskytovatel je oprávěn si tuto částku ponechat jako paušální náhradu nákladů, které mu v souvislosti s objednanou Službou vznikly, a úsilí, které vynaložil v souvislosti s přípravou poskytnutí Služby. Uhrazení paušální náhrady dle předchozí věty Uživatele nezbavuje povinnosti nahradit Poskytovateli případnou související újmu v rozsahu přesahujícím paušální náhradu.

4.5. Do 30 ti kalendářních dnů od ukončení poskytování Služby bude v Uživatelském účtu automaticky vygenerován dokument „Shrnutí reklamní kampaně“, obsahující tzv. post-buy media analysis.

4.6. Smlouva o poskytování reklamních služeb, případně jakákoliv jiná smlouva uzavřená prostřednictvím Portálu, se řídí právním řádem České republiky.

5. Podklady pro Službu

5.1. Uživatel prohlášuje a zavazuje se, že grafické, audiovizuální či jiné podklady jím poskytované pro účely realizace objednané Služby či Služeb nejsou v rozporu s Kodexem, Zákonem o regulaci reklamy, Zákonem o ochraně spotřebitele a ostatními obecně závaznými právními předpisy či jinými aplikovatelnými pravidly s příhlednutím zejména k tomu, na jaké platformě, v jakém místě (lokalitě) a jakým skupinám osob má být příslušná reklama, která je předmětem Služby, zpřístupněna, nebo na koho má být zaměřena, a že:

5.1.1. nezasahují neoprávněně do autorských práv, práv souvisejících s právem autorským nebo dalších práv k duševnímu vlastnictví třetích osob;

5.1.2. neobsahují erotický a/nebo pornografický obsah, nezobrazují týrání zvířete, nepodněcují k trestnému činu, k jeho schvalování, k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, k potlačení práv a svobod člověka nebo nepodporují nebo nepropagují hnutí, které k tomuto směřuje;

5.1.3. jejich zveřejnění nenaplňuje znaky nekalé soutěže dle § 2976 a násl. Občanského zákoníku;

5.1.4. nepoškozují dobré jméno a/nebo dobrou pověst Poskytovatele či Partnera;

5.1.5. nepropagují podnikatele, který je v konkurenčním vztahu vůči Poskytovateli či jeho službám.

5.2. Vznikne-li v souvislosti se zveřejněním poskytnutých podkladů Poskytovateli jakákoliv újma, zavazuje se Uživatel, který tyto podklady Poskytovateli poskytl, kompenzovat tuto újmu Poskytovateli v plném rozsahu.

6. Práva a povinnosti Návštěvníka a Uživatele

6.1. Návštěvník, resp. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zavazuje se, že:

6.1.1. veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální;

6.1.2. se před zahájením užívání Portálu a Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, těmto Podmínkám plně rozumí a souhlasí s nimi;

6.1.3. je-li právnickou osobou, osoba jednající za Uživatele je oprávněna k učiněnému jednání, a Uživatel, který je fyzickou osobou, je plně způsobilý k právnímu jednání, nebo je zastoupen zákonným zástupcem.

6.2. Návštěvník, resp. Uživatel je povinen při užívání Portálu a Služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy a respektovat práva Poskytovatele i třetích osob. Návštěvník, resp. Uživatel zejména nesmí:

6.2.1. užívat Portál a Služby v rozporu s Podmínkami;

6.2.2. užívat Portál a Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, ostatní Návštěvníky, resp. Uživatele a/nebo třetí osoby;

6.2.3. kopírovat Portál, pozměňovat obsah Portálu a/nebo systému, který realizuje přenos z Portálu třetím osobám, ani do Portálu a/nebo systému, který realizuje přenos z Portálu třetím osobám, jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat a/nebo narušovat jeho provoz;

6.2.4. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu, včetně hromadného sběru dat z Portálu prostřednictvím tzv. scrapování (nemá-li k tomuto předchozí písemný souhlas Poskytovatele).

6.3. Návštěvník, resp. Uživatel nese odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu vzniklou jednáním (i opomenutím) Návštěvníka, resp. Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy.

7. Vyloučení odpovědnost Poskytovatele za provoz Portálu

7.1. Poskytovatel neposkytuje Návštěvníkovi, resp. Uživateli žádné záruky ohledně Portálu, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Portálu. Poskytovatel zejména Návštěvníkovi, resp. Uživateli nezaručuje, že:

7.1.1. Portál bude dostupný nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;

7.1.2. Portál bude plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb.

7.2. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Návštěvníkovi, resp. Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Portálu. Poskytovatel zejména neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou:

7.2.1. nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností či funkčností nebo rychlostí Portálu, přerušením provozu a/nebo poruchou Portálu;

7.2.2. realizací přístupu a užívání Portálu;

7.2.3. počítačovými viry;

7.2.4. zneužitím Portálu ze strany Návštěvníka, resp. Uživatele a/nebo třetích osob;

7.2.5. nedoručením, neuložením či ztrátou jakýchkoliv grafických podkladů;

7.2.6. ukončením provozování Portálu.

7.3. Kliknutím na odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Ve vztahu k webovým stránkám třetích subjektů dle předcházející věty nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost a neodpovídá Návštěvníkovi, resp. Uživateli za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu v souvislosti s nimi vzniklou. Poskytovatel doporučuje Návštěvníkovi, resp. Uživateli seznámit se s podmínkami používání, obchodními či jinými podmínkami provozovatelů takových webových stránek třetích subjektů. Tento odstavec platí mimo jiné i ve vztahu k platební bráně, jejímž prostřednictvím může Uživatel platit za objednané Služby; Uživatel bere na vědomí, že platební bránu, na kterou je přesměrován z Portálu, provozuje třetí osoba, a že použití platební brány se řídí obchodními podmínkami a pravidly provozovatele platební brány, se kterými se Uživatel před jejím použitím zavazuje seznámit a řídit se jimi.

8. Odpovědnost Poskytovatele za poskytování Služeb

8.1. Poskytovatel je povinen poskytnout Uživateli řádně a včas Služby na základě akceptované Objednávky, za předpokladu splnění všech podmínek a povinností na straně Uživatele.

8.2. Nejsou-li Služby poskytnuty řádně a včas, ač Uživatel řádně a včas splnil všechny podmínky a povinnosti na jeho straně, vzniká Uživateli právo z odpovědnosti Poskytovatele za vadné plnění.

8.3. Právo z odpovědnosti Poskytovatele za vadné plnění je Uživatel povinen uplatnit u Poskytovatele prostřednictvím svého Uživatelského účtu bez zbytečného odkladu poté, co se o vadném plnění Poskytovatele dozvěděl. Poskytovatel obdržené uplatnění odpovědnosti posoudí bez zbytečného odkladu po jeho obdržení, nejpozději do 30 dnů, a o výsledku posouzení vyrozumí Uživatele.

8.4. Uzná-li Poskytovatel Uživatelovo právo z vadného plnění, má Uživatel právo alternativně na plnění spočívající v:

8.4.1. dodatečném poskytnutí původní Služby za původních podmínek; nebo

8.4.2. poskytnutí jiné Služby z aktuální nabídky Poskytovatele v hodnotě původní Služby dle aktuálních kapacit Poskytovatele.

8.5. O volbě práva dle čl. 8.4 výše je Uživatel povinen vyrozumět Poskytovatele prostřednictvím svého Uživatelského účtu nejpozději do 5ti pracovních dnů od obdržení vyrozumění Poskytovatele přiznávající mu právo z vadného plnění dle čl. 8.3 výše. V případě marného uplanutí lhůty dle předchozí věty právo Uživatele na jakékoliv plnění ze strany Poskytovatele z titulu práva z vadného plnění zaniká.

8.6. Nedojde-li k plnění uvedenému v čl. 8.4těchto Všeobecných obchodních podmínek ze strany Poskytovatele v přiměřené lhůtě po vyrozumění Poskytovatele o zvoleném plnění dle čl. 8.5 výše, vzniká Uživateli nárok na finanční kompenzaci ve formě pohledávky za Poskytovatelem.

8.7. Uživatel a Poskytovatel se dohodli, že pohledávka dle čl. 8.6 Všeobecných obchodních podmínek může být vůči Poskytovateli uplatněna pouze prostřednictvím voucheru na Služby v nominální hodnotě vadně poskytnuté Služby, který je Poskytovatel povinen Uživateli vystavit do 14 kalendářních dní ode dne vzniku této pohledávky a který může Uživatel uplatnit pouze prostřednictvím Portálu. Poskytovatel je oprávněn omezit časovou platnost vystaveného voucheru, která však nesmí být kratší než 1 měsíc od data vystavení.

8.8. Uživatel je oprávněn cenu Služby na základě jakékoliv budoucí potvrzené Objednávky uskutečněné po dobu platnosti voucheru uhradit prostřednictvím voucheru až do výše jeho nominální hodnoty. Voucher je možné použít pouze jedenkrát, přičemž i pokud nedojde k vyčerpání celé nominální hodnoty voucheru, voucher použitím zaniká.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv a bez náhrady provozování Portálu.

9.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál.

9.3. Nebude-li dohodnuto (nebo není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedeno) jinak, veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem musí být vždy doručována prostřednictvím Uživatelského účtu. V případech, kdy je obecně závazným předpisem, případně dohodou Poskytovatele a Uživatele, vyžadována forma nebo způsob komunikace, jejíž požadavky komunikace prostřednictvím Uživatelského účtu nesplňuje, bude komunikace probíhat písemně a odesílána doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kontaktní adresy Poskytovatele jsou uvedeny na Portálu a Uživatele v rámci jeho Uživatelského účtu.

9.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Portál, jeho rozsah a funkcionalitu, a to i bez předchozího upozornění Uživatele. Uživateli nevzniká nárok na náhradu jakékoli přímé či nepřímé újmy či škody plynoucí z úprav Portálu.

9.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat zněníPodmínek. Poskytovatel informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu (není-li uvedeno pozdější datum). Nesouhlasí-li Uživatel se změnami Podmínek, je povinen zdržet se užívání Portálu po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Změna Podmínek se nevztahuje na již uzavřené Smlouvy o poskytování reklamních služeb.

9.6. Veškeré smlouvy a dokumenty související s užíváním Portálu a Služeb jsou archivovány Poskytovatelem v elektronické podobě a nejsou veřejně přístupné.

9.7. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem či Službami a jejich užívání se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Portálu realizován, případně v jaké zemi byly Služby poskytovány.

9.8. Návštěvník, resp. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené s Portálem a/nebo Službami dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Převod nebo přechod práv a povinností Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.

9.9. Uživatel není oprávněn postoupit práva nebo povinnosti vzniklé v souvislosti s užíváním Portálu, Služeb či Smluv o poskytování reklamních služeb (či smlouvu jako celek) na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

9.10. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, namísto takových ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

9.11. Pro řešení jakýchkoliv sporů mezi Poskytovatelem a Návštěvníkem, resp. Uživatelem vzniklých v souvislosti s užíváním Portálu a/nebo Služeb Návštěvníkem, resp. Uživatelem jsou příslušné soudy České republiky.

9.12. Tyto Všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2021.

GATE4AD s.r.o.